Strona główna     Linki     Co nowegoMINISTERSTWO KOMUNIKACJITylko do użytku służbowego
WM - 11

PRZEPISY
o znakowaniu taboru
wąskotorowego
Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl

Warszawa 1960
ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI Nr 207
z dnia 22 czerwca 1960 r.
w sprawie zatwierdzenia "Przepisów o znakowaniu
taboru wąskotorowego" Nr WM 11


   § 1. Zatwierdza się do użytku służbowego "Przepisy o znakowaniu taboru wąskotorowego" Nr WM 11, które ukażą się w osobnym wydaniu.
   § 2. W "Przepisach o gospodarce wagonami towarowymi na kolejach wąskotorowych" Nr W 13, zatwierdzonych zarządzeniem Ministra Kolei Nr VI/2a/66/1/51 z dnia 17.V.1951 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2 ust. 8 końcowe wyrazy: "zawiera dodatek Nr 1" zastępuje się wyrazami: "zawierają przepisy o znakowaniu taboru wąskotorowego WM 11";
 2. skreśla się dodatek Nr 1.
   § 3. Tracą moc obowiązujące "Przepisy o znakowaniu taboru wąskotorowego" Nr W 11 zatwierdzone przez Ministra Komunikacji dnia 17.VIII.1947 roku.
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1961 roku.

Nr CZKD 4a-1/10/60.

w. z. MINISTRA: (T. Bronowski)
(Biuletyn MK Nr 33, poz. 227)


WYKAZ
jednostek organizacyjnych, które otrzymują przepisy o znakowaniu taboru wąskotorowego.

 1. I. Ministerstwo Komunikacji
  1. według obowiązującego rozdzielnika;
  2. Biblioteka M.K.
 2. Pozadyrekcyjne jednostki organizacyjne PKP
  1. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Technik Kolejnictwa;
  2. Zarząd Główny Z Z K.
 3. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
  1. Według obowiązującego rozdzielnika;
  2. Biblioteka Okręgowa.
 4. Jednostki organizacyjne podległe DOKP
  1. Zarząd terenowy Kolei Dojazdowej
  2. parowozownie k.d.
  3. stacje k.d.;
  4. ośrodek szkolenia zawodowego

WYKAZ
stanowisk pracy, na których oddzielne egzemplarze przepisów o znakowaniu taboru wąskotorowego powinny być przydzielone pracownikom do osobistego użytku służbowego.

 1. W Zarządzie Kolei Dojazdowych:
  1. starszy kontroler; Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
  2. kierownik działu: mechanicznego, przewozów i drogowego;
  3. kontroler: mechaniczny, przewozów i drogowy;
  4. instruktor k.d.;
  5. dyspozytor k.d.;
  6. referent trakcji parowej i spalinowej oraz referent wagonowy.
 2. W Zarządzie Terenowym Kolei Dojazdowych:
  1. kierownik referatu: mechanicznego, przewozów i drogowego;
  2. kontroler: mechaniczny, przewozów i drogowy;
  3. instruktor k.d.
 3. W parowozowni k.d.:
  1. naczelnik i jego zastępca (zawiadowca);
  2. kierownik oddziału parowozowni;
  3. instruktor drużyn parowozowych;
  4. kierownik robót (majster);
  5. dyspozytor drużyn parowozowych;
  6. starszy rewident, rewident wagonów.
 4. na stacji K.D.:
  1. zawiadowca stacji i jego zastępca;
  2. dyżurny ruchu;
  3. kierownik biura wagonowego;
  4. ustawiacz.

Spis treści.
 1. Postanowienia ogólne
 2. Znakowanie parowozów
 3. Znakowanie tendrów
 4. Znakowanie lokomotyw spalinowych
 5. Znakowanie wagonów motorowych
 6. Znakowanie drezyn motorowych
 7. Znakowanie spalinowych wózków torowych
 8. Znakowanie wagonów osobowych
 9. Znakowanie wagonów towarowych
 10. Zmiany i uzupełnienia

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1.
 1. Przepisy niniejsze ustalają przy pomocy symboli oznaczenia taboru PKP na kolejach dojazdowych.
  Cały tabor kolei dojazdowych, będących własnością PKP, nosi cechę "PKP".
 2. Symbolem w rozumieniu niniejszych przepisów jest umowne oznaczenie literowe, cyfrowe lub graficzne, określające w skrócie jedną lub więcej cech eksploatacyjnych lub konstrukcyjnych rodzajów, typów i serii taboru wąskotorowego.
 3. Znak taboru jest zestawieniem ustalonej ilości symboli w ściśle przyjętej kolejności, określającym w sposób umowny podstawowe cechy charakteryzujące przydatność i zdolność eksploatacyjną taboru kolei dojazdowych.
 4. Znak umowny jest wspólny dla taboru na wszystkie szerokości torów kolei dojazdowych PKP.
§ 2.

Przepisy niniejsze obejmują znakowanie na kolejach dojazdowych:
 1. parowozów,
 2. tendrów, Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
 3. lokomotyw spalinowych,
 4. wagonów motorowych,
 5. wózków spalinowych torowych,
 6. drezyn motorowych,
 7. wózków akumulatorowych peronowych,
 8. wagonów parku osobowego,
 9. wagonów parku towarowego.
§ 3.

Postanowienia niniejszych przepisów powinny być stosowane przy znakowaniu wszelkiego rodzaju taboru kolei dojazdowych, nowobudowanego i znajdującego się na inwentarzu PKP, w dokumentacji technicznej, przepisach, instrukcjach i piśmiennictwie kolejowym.

§ 4.
 1. Numery inwentarzowe dla wszystkich jednostek taboru kolejowego przydziela Ministerstwo Komunikacji.
 2. Dla taboru obcego (innych resortów gospodarczych i instytucji lub przedsiębiorstw) włączonego do kursowania po torach PKP znaki i numery przydziela Ministerstwo Komunikacji w oparciu o niniejsze przepisy.
 3. Dla odróżnienia taboru obcego od taboru własnego (PKP) przed numerem inwentarzowym taboru obcego umieszcza się dużą literę "P" obwiedzioną ramką kwadratową.
 4. Numer inwentarzowy jednostki taboru, która została skasowana z powodu skreślenia z inwentarza, sprzedaży lub wskutek konstrukcyjnej przeróbki została przeniesiona do innej serii, może być użyty do oznaczenia innej jednostki taboru nie wcześniej, jak po upływie 5-ciu lat.

Rozdział 2.

Znakowanie parowozów.

§ 5.
 1. Znak parowozu składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - rodzaj parowozu,
  symbol drugi - układ osi, Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
  symbol trzeci - moc parowozu w KM lub pochodzenie.
 2. Symbole określające rodzaj parowozu ustala się następująco:
  1. parowozy z tendrem oznacza się symbolem "P",
  2. parowozy beztendrowe oznacza się symbolem "T".
 3. Symbole określające układ osi ustala się następująco:
  1. dla dwóch osi napędnych nie ma symbolu,
  2. dla trzech osi napędnych - symbol "y",
  3. dla czterech osi napędnych - symbol "x",
  4. dla pięciu osi napędnych - symbol "w",
  5. dla sześciu osi napędnych - symbol "z".
 4. Dla określenia osi tocznych pod parowozem do symboli podanych powyżej dodaje się symbol dodatkowy, a mianowicie:
  1. dla jednej osi przedniej tocznej - symbol "a",
  2. dla jednej osi tylnej tocznej - symbol "b",
  3. jeżeli parowóz posiada o toczną przednią i tylną - symbol "n".
 5. Symbole określające moc parowozu podaje tablica 1.

  Tablica 1

  Symbol

  Moc parowozu w KM

  1

  do 60 KM

  2

  61 - 80 KM

  3

  81 - 100 KM

  4

  101 - 120 KM

  5

  121 - 150 KM

  6

  151 - 180 KM

  7

  181 - 220 KM

  8

  221 - 300 KM

  9

  powyżej 300 KM


 6. Dla parowóz pochodzenia polskiego zamiast symbolu określającego moc parowozu umieszcza się dwie ostatnie cyfry roku zatwierdzenia dokumentacji, począwszy od 1920 roku.
 7. Dla parowozów z dostaw UNRA zamiast symbolu określającego moc parowozu umieszcza się symbol "u".
 8. Przykłady znakowania parowozów podaje tablica 2.
Tablica 2

Znak
parowozu

Rodzaj
parowozu

Układ osi oznaczony

Moc parowozu
lub pochodzenie

graficznie

cyfrowo

T1

beztendrowy

00

0 - 2 - 0

do 60KM

Ta2

beztendrowy

ø00

1 - 2 - 0

61 - 80 KM

Tb3

beztendrowy

00ø

0 - 2 - 1

81 - 100 KM

Ty1

beztendrowy

000

0 - 3 - 0

do KM

Tya2

beztendrowy

ø000

1 - 3 - 0

61 - 80 KM

Tyb3

beztendrowy

000ø

0 - 3 - 1

81 - 100 KM

Tx1

beztendrowy

0000

0 - 4 - 0

do 60 KM

Txa1

beztendrowy

ø0000

1 - 4 - 0

101 - 120 KM

Txb5

beztendrowy

0000ø

0 - 4 - 1

121 - 150 KM

Tw8

beztendrowy

00000

0 - 5 - 0

221 - 300 KM

Py1

z tendrem

000

0 - 3 - 0

do 60 KM

Pya3

z tendrem

ø000

1 - 3 - 0

81 - 100 KM

Px4

z tendrem

0000

0 - 4 - 0

101 - 120 KM

Pxa6

z tendrem

ø0000

1 - 4 - 0

150 - 180 KM

Px48

z tendrem

0000

0 - 4 - 0

poch. polskie

Pza9

z tendrem

000000

0 - 6 - 0

pow. 300 KM


§ 6.

Parowozy, w zależności od ich przeznaczenia dla danej szerokości toru, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 3.

Tablica 3

Szerokość toru w mm

Numery parowozów

od

do

600

0001

1000

750

1001

2000

785

2001

2800

800

2801

3000

1000

3001

4000


§ 7.

Kotły parowozowe, w zależności od przeznaczenia parowozów dla danej szerokości torów, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 4.

Tablica 4

Szerokość toru w mm

Numery kotłów

od

do

600

001

150

750

151

450

785

451

550

800

551

565

1000

566

700


§ 8

Osie parowozów oznacza się znakiem parowozu i numerem inwentarzowym parowozu.

Rozdział 3.

Znakowanie tendrów.

§ 9.
 1. Znak tendra składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających:
  symbol pierwszy - rodzaj tendra,
  symbol drugi - pojemność zbiornika na wodę,
  symbol trzeci - ilość osi,
  symbol czwarty - pochodzenie tendra.
 2. Tendry dzielą się na dwa rodzaje a mianowicie:
  1. tendry połączone z parowozem, które oznacza się symbolem "Pt" i
  2. tendry oddzielne, które oznacza się symbolem "Zt".
 3. Symbolem określającym pojemność zbiornika na wodę jest liczba wskazująca pojemność zbiornika w m3 zaokrąglona do liczby całkowitej.
 4. Symbolami określającymi ilość osi tendra są:
  1. dla tendra dwuosiowego symbolu nie ma,
  2. dla tendra 3 osiowego - symbol "y",
  3. dla tendra 4 osiowego - symbol "x".
 5. Dla tendrów pochodzenia polskiego, dla których dokumentacja została zatwierdzona po 1920 roku, po symbolu określającym pojemność zbiornika na wodę umieszcza się dwie ostatnie cyfry roku, w którym została zatwierdzona dokumentacja.
 6. Przykłady znakowania tendrów podaje tablica 5. Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
Tablica 5

Znak
tendra

Rodzaj tendra

Charakterystyka tendra

Pojemność
zbiornika
na wodę w m3

Ilość osi

pochodzenie

Pt2

połączony z
parowozem

2

2

Pt4y

połączony z
parowozem

4

3

Pt6x29

połączony z
parowozem

6

4

polskie

Pt6x48

połączony z
parowozem

6

4

polskie

Pt6x

połączony z
parowozem

6

4

Zt2

oddzielny

2

2

Zt3y

oddzielny

3

3

Zt4x

oddzielny

4

4

Zt6x29

oddzielny

6

4

polskie


§ 10.

Tender połączony z parowozem otrzymuje ten sam numer inwentarzowy, jaki posiada parowóz.

§ 11.

Tendry oddzielne, w zależności od ich przydatności dla danej szerokości toru, otrzymują numery inwentarzowe w granicach podanych w tablicy 6.

Tablica 6

Szerokość toru w mm

Numery inwentarzowe

od

do

600

5001

5200

750

5201

5370

785

5371

5400

800

5401

5430

1000

5431

5500


Rozdział 4.

Znakowanie lokomotyw spalinowych.

§ 12.
 1. Znak lokomotyw spalinowych składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - rodzaj lokomotywy,
  symbol drugi - ilość osi,
  symbol trzeci - rodzaj silnika,
  symbol czwarty - rodzaj przekładni.
 2. Lokomotywy spalinowe wąskotorowe dzielą się na dwa rodzaje, a mianowicie:
  1. lokomotywy spalinowe bez przedziału bagażowego, które oznacza się symbolem "L",
  2. lokomotywy spalinowe z przedziałem bagażowym, które oznacza się symbolem "Lf".
 3. Dla określenia ilości osi lokomotywy stosuje się symbole podane w § 5 ust. 3 i 4.
 4. Do określenia rodzaju silnika w lokomotywie spalinowej stosuje się następujące symbole:
  1. dla silnika spalinowego niskoprężnego - symbol "c",
  2. dla silnika spalinowego wysokoprężnego - symbol "d",
  3. dla silnika elektrycznego akumulatorowego - symbol "a".
 5. Do określenia rodzaju przekładni stosuje się następujące symbole cyfrowe:
  1. dla lokomotywy z przekładnią mechaniczną - symbol 1,
  2. dla lokomotywy z przekładnią hydrauliczną - symbol 2,
  3. dla lokomotywy z przekładnią hydromechaniczną - symbol 3,
  4. dla lokomotywy z przekładnią elektryczną - symbol 4.
 6. Przykłady znakowania lokomotyw spalinowych podaje tablica 7.
Tablica 7

Znak
lokomotywy
spalinowej

Rodzaj lokomotywy

Ilość osi

Rodzaj
silnika

Rodzaj
przekładni

Lc1

bez przedz. bagaż.

2

niskoprężny

mechaniczna

Lyc2

bez przedz. bagaż.

3

niskoprężny

hydrauliczna

Lxc4

bez przedz. bagaż.

4

niskoprężny

elektryczna

Ld1

bez przedz. bagaż.

2

wysokoprężny

mechaniczna

Lyd2

bez przedz. bagaż.

3

wysokoprężny

hydrauliczna

Lxd4

bez przedz. bagaż.

4

wysokoprężny

elektryczna

Lfxd1

z przedz. bagaż.

4

wysokoprężny

mechaniczna

Lfxd2

z przedz. bagaż.

4

wysokoprężny

hydrauliczna

Lfxd4

z przedz. bagaż.

4

wysokoprężny

elektryczna


§ 13.

Lokomotywy spalinowe, w zależności od ich przydatności dla danej szerokości toru, otrzymują numery inwentarzowe w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8

Szerokość toru w mm

Numery

od

do

600

001

100

750

101

300

785

301

380

800

381

400

1000

401

500


Rozdział 5.

Znakowanie wagonów motorowych.

§ 14.
 1. Znak wagonów motorowych składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - przynależność do wagonów motorowych,
  symbol drugi - klasę wagonu, Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
  symbol trzeci - ilość osi,
  symbol czwarty - rodzaj silnika, Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
  symbol piąty - rodzaj przekładni.
 2. Symbolem określającym przynależność do wagonów motorowych jest symbol "M".
 3. Do określenia klasy wagonu motorowego stosuje się następujące symbole:
  1. dla wagonu pierwszej klasy - symbol "A",
  2. dla wagonu drugiej klasy - symbol "B",
  3. dla wagonu mieszanego pierwszej i drugiej klasy - symbol "AB".
 4. Do określenia ilości osi w wagonie motorowym stosuje się następujące symbole:
  1. dla wagonu motorowego 2 osiowego - symbolu nie ma,
  2. dla wagonu motorowego 3 osiowego - symbol "y",
  3. dla wagonu motorowego 4 osiowego - symbol "x".
 5. Do określenia rodzaju silnika w wagonie motorowym stosuje się symbole podane w § 12 ust. 4.
 6. Do określenia rodzaju przekładni stosuje się symbole podane w § 12 ust. 5.
 7. Przykłady znakowania wagonów motorowych podaje tablica 9.
Tablica 9

Znak
wagonu
motorowego

Klasa
wagonu

Ilość
osi

Rodzaj
silnika

Rodzaj
przekładni

MBc1

druga

2

niskoprężny

mechaniczna

MBd2

druga

2

wysokoprężny

hydrauliczna

MByc1

druga

3

niskoprężny

mechaniczna

MAyd1

pierwsza

3

wysokoprężny

mechaniczna

MBxd4

druga

4

wysokoprężny

elektryczna

MAxd1

pierwsza

4

wysokoprężny

mechaniczna

MABxd1

pierwsza i druga

4

wysokoprężny

mechaniczna

MBxa

druga

4

elektryczny-akumulator.

-

MBya

druga

4

elektryczny-akumulator.

-


§ 15.

Wagony motorowe wąskotorowe, w zależności od ich przydatności dla danej szerokości toru, otrzymują numery inwentarzowe w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10

Szerokość toru w mm

Numery inwentarzowe

od

do

600

001

100

750

101

280

785

281

300

800

401

410

1000

301

400


Rozdział 6.

Znakowanie drezyn motorowych.

§ 16.
 1. Znak drezyn motorowych składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - przynależność do drezyn motorowych,
  symbol drugi - rodzaj drezyny motorowej,
  symbol trzeci - rodzaj silnika spalinowego.
 2. Symbolem określającym przynależność do drezyn motorowych jest symbol "D".
 3. Symbolami określającymi rodzaj drezyny motorowej są:
  1. dla drezyny motorowej krytej - symbol "k",
  2. dla drezyny motorowej odkrytej - symbol "o".
 4. Symbole określające rodzaj silnika w drezynie motorowej podane są w § 12 ust 4.
 5. Przykłady znakowania drezyn motorowych podaje tablica 11.
Tablica 11

Znak drezyny
motorowej

Rodzaj drezyny

Rodzaj silnika

Doc

odkryta

niskoprężny

Dkc

kryta

niskoprężny

Dkd

kryta

wysokoprężny


§ 17.

Drezyny motorowe w zależności od szerokości toru na jaki są przeznaczone, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 12.

Tablica 12

Szerokość toru
w mm

Numery inwentarzowe drezyn motorowych

z silnikami niskopręż.

z silnikami wysokopręż.

od

do

od

do

600

001

100

501

600

750

101

200

601

700

785

201

300

701

800

1000

301

400

801

900


Rozdział 7

Znakowanie spalinowych wózków torowych.

§ 18.
 1. Znak wózka motorowego składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - przynależność do spalinowych wózków torowych,
  symbol drugi - rodzaj silnika.
 2. Symbolem określającym przynależność do spalinowych wózków torowych jest symbol "Wm".
 3. Symbole określające rodzaj silnika podane są w § 12 ust. 4.
 4. Przykład znakowania spalinowych wózków torowych:
  1. spalinowy wózek torowy z silnikiem spalinowym niskoprężnym - znak "Wmc",
  2. spalinowy wózek torowy z silnikiem wysokoprężnym - znak "Wmd",
  3. spalinowy wózek torowy akumulatorowy - znak "Wma".
§ 19.

Spalinowe wózki torowe, w zależności od ich przydatności na daną szerokość toru, otrzymują numery inwentarzowe w granicach podanych w tablicy 13.

Tablica 13

Szerokość toru w mm

Numery inwentarzowe

od

do

600

201

250

750

001

100

785

101

150

1000

151

200


Rozdział 8.

Znakowanie wagonów osobowych.

§ 20.

Wagony osobowe dzielą się na pięć zasadniczych grup, a mianowicie:
 1. wagony osobowe do przewozu podróżnych,
 2. wagony służbowe i specjalne,
 3. wagony pocztowe,
 4. wagony osobowe w ruchu osobowym,
 5. wagony mieszane (osobowo-pocztowe, osobowo-bagażowe, pocztowo-bagażowe).
§ 21.
 1. Znak wagonów osobowych do przewozu podróżnych składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - klasę wagonu,
  symbol drugi - ilość osi wagonu,
  symbol trzeci - rodzaj hamulca,
  symbol czwarty - rodzaj przejścia z jednego do drugiego wagonu.
 2. Symbolami określającymi klasę wagonu do przewozu podróżnych są:
  1. dla wagonów pierwszej klasy - symbol "A",
  2. dla wagonów drugiej klasy - symbol "B",
  3. dla wagonów mieszanych pierwszej i drugiej klasy - symbole "AB".
 3. Symbolami określającymi ilość osi wagonów są:
  1. dla wagonu 2 osiowego - nie ma symbolu,
  2. dla wagonu 3 osiowego - symbol "y",
  3. dla wagonu 4 osiowego - symbol "x".
 4. Symbolami określającymi rodzaj hamulca w wagonie są:
  1. hamulec ręczny - symbol "h",
  2. hamulec powietrzny - symbol "hp".
 5. Symbolem określającym przejście z jednego wagonu do drugiego jest symbol "i".
 6. Przykłady znakowania wagonów osobowych do przewozu podróżnych podaje tablica 14.
Tablica 14

Znak wagonu
osobowego
do przewozu
podróżnych

Klasa wagonu

Ilość osi

Rodzaj hamulca

Pomost przej-
ściowy jest-
nie ma

A

pierwsza

2

nie ma

nie ma

Ah

pierwsza

2

ręczny

nie ma

Ahpi

pierwsza

2

powietrzny

jest

Ay

pierwsza

3

nie ma

nie ma

Ayh

pierwsza

3

ręczny

nie ma

Ayhpi

pierwsza

3

powietrzny

jest

Bxi

druga

4

nie ma

jest

Bxh

druga

4

ręczny

nie ma

Bxhpi

druga

4

powietrzny

jest

ABhpi

pierwsza i druga

2

powietrzny

jest

ABxhpi

pierwsza i druga

4

powietrzny

jest


§ 22.

Wagony osobowe do przewozu podróżnych, w zależności od szerokości toru, na jaki są przeznaczone, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 15. Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl

Tablica 15

Szerokość toru w mm

Numery inwentarzowe

od

do

600

0001

1000

750

1001

2000

785

2001

2200

800

2201

2400

1000

2401

2800


§ 23.
 1. Znak wagonów osobowych służbowych i specjalnych składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - przeznaczenie wagonu,
  symbol drugi - ilość osi wagonu,
  symbol trzeci - rodzaj hamulca.
 2. Symbolami określającymi przeznaczenie wagonu osobowego służbowego i specjalnego są:
  1. dla wagonów służbowych-salonowych - symbol "As",
  2. dla wagonów służbowych-sanitarnych - symbol "H",
  3. dla wagonów służbowych-doświadczalnych - symbol "D".
 3. Symbol określający ilość osi wagonu podany jest w § 21 ust 3.
 4. Symbol określający rodzaj hamulca podany jest w § 21 ust. 4.
 5. Przykład oznaczania wagonów osobowych - służbowych i specjalnych podaje tablica 16.
Tablica 16

Znak wagonu
osobowego-
służbowego

Przeznaczenie
wagonu

Ilość osi

Rodzaj hamulca

As

salonowy

2

nie ma

Ash

salonowy

2

ręczny

Asyh

salonowy

3

ręczny

Asxhp

salonowy

4

powietrzny

H

sanitarny

2

nie ma

Hh

sanitarny

2

ręczny

Hxh

sanitarny

4

ręczny

Dx

doświadczalny

4

nie ma

Dxh

doświadczalny

4

ręczny


§ 24.

Wagony osobowe służbowe, w zależności od szerokości toru, na jaki są przeznaczone, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 17.

Tablica 17

Szerokość toru w mm

Numery inwentarzowe

od

do

600

3001

3200

750

3201

3400

785

3401

3450

800

3451

3500

1000

3501

3600


§ 25.
 1. Znak wagonu pocztowego składa się z umieszczonych obok siebie symboli, określających kolejno:
  symbol pierwszy - przeznaczenie wagonu,
  symbol drugi - ilość osi wagonu,
  symbol trzeci - rodzaj hamulca. Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
 2. Symbolem określającym przeznaczenie wagonu jest symbol "G".
 3. Symbol określający ilość osi wagonu podany jest w § 21 ust. 3.
 4. Symbol określający rodzaj hamulca podany jest w § 21 ust. 4.
 5. Przykład oznaczania wagonów pocztowych podaje tablica 18.
Tablica 18

Znak wagonów
pocztowych

Ilość osi

Rodzaj hamulca

G

2

nie ma

Gh

2

ręczny

Gy

3

nie ma

Gyh

3

ręczny

Gx

4

nie ma

Gxh

4

ręczny


§ 26.

Wagony pocztowe, w zależności od szerokości toru, na jaki są przeznaczone, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 19.

Tablica 19

Szerokość toru w mm

Numery inwentarzowe

od

do

600

3801

4000

750

4001

4200

785

4201

4250

800

4251

2300

1000

4401

4500


§ 27.
 1. Znak wagonów bagażowych w ruchu osobowym składa się z obok siebie umieszczonych symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - przeznaczenie wagonu,
  symbol drugi - ilość osi wagonu,
  symbol trzeci - rodzaj hamulca.
 2. Symbolem określającym wagon bagażowy w ruchu osobowym jest symbol "F".
 3. Symbol określający ilość osi wagony podany jest w § 21 ust. 3.
 4. Symbol określający rodzaj hamulca podany jest w § 21 ust. 4.
 5. Przykład oznaczania wagonów bagażowych podaje tablica 20.
Tablica 20

Znak wagonu
bagażowego
w ruchu
osobowym

Ilość osi

Rodzaj hamulca

F

2

nie ma

Fh

2

ręczny

Fy

3

nie ma

Fyh

3

ręczny

Fx

4

nie ma

Fxhp

4

powietrzny


§ 28.

Wagony bagażowe w ruchu osobowym, w zależności od szerokości toru, na jaki są przydatne, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 21.

Tablica 21

Szerokość toru w mm

Numery inwentarzowe

od

do

600

4501

4600

750

4601

4700

785

4701

4750

800

4751

4800

1000

4801

4850


§ 29.
 1. Dla wagonów mieszanych osobowo-pocztowych, osobowo-bagażowych i pocztowo-bagażowych znak wagonu składa się z symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - klasę lub przeznaczenie jednej części wagonu,
  symbol drugi - przeznaczenie drugiej części wagonu,
  symbol trzeci - ilość osi wagonu,
  symbol czwarty - rodzaj hamulca.
 2. Symbol określający klasę lub przeznaczenie części jednej lub drugiej wagonu podaje określenie zawarte w § 21 ust. 2, § 25 ust. 2 i § 27 ust. 2. Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl
 3. Symbol określający ilość osi wagonu podany jest w § 21 ust. 3.
 4. Symbol określający rodzaj hamulca, podany jest w § 21 ust. 4.
 5. Przykłady oznaczania wagonów podaje tablica 22.
Tablica 22

Znak wagonów
mieszanych

Klasa wagonu
(części)

Przeznaczenie
części wagonu

Ilość osi

Rodzaj hamulca

Bgxh

druga

poczta

4

ręczny

Bfxhp

druga

bagaż

4

powietrzny

Gfxhp

-

pocztowo-
bagaż.

4

powietrzny


§ 30.

Wagony mieszane osobowo-pocztowe, osobowo-bagażowe i pocztowo-bagażowe oznacza się numerami inwentarzowymi z tej grupy wagonów, dla której przeznaczona jest większa część powierzchni podłogi wagonu. Przy równych powierzchniach podłogi decyduje konstrukcja podwozia i pudła.

Rozdział 9.

Znakowanie wagonów towarowych.

§ 31.
 1. Wagony towarowe, w zależności od przeznaczenia eksploatacyjnego, dzielą się na 4 zasadnicze grupy:
  1. do grupy pierwszej zalicza się:
   1. wagony kryte (zwykłe),
   2. wagony węglarki,
   3. wagony platformy,
   4. wózki kłonicowe i platformy z ławą pokrętną do przewozu dłużycy,
   5. wagony wapniarki;
  2. do grupy drugiej zalicza się:
   1. wagony cysterny,
   2. wagony ze zbiornikami do przewozu cieczy,
   3. wagony transportery;
  3. do grupy trzeciej zalicza się wagony bagażowo-towarowe przeznaczone wyłącznie do ruchu towarowego;
  4. do grupy czwartej zalicza się wagony specjalne, przeznaczone wyłącznie do użytku kolejowego, jak wagony ratunkowe, wagony warsztaty, pługi odśnieżne, mieszkalne itp.
§ 32.
 1. Znak wagonów towarowych grupy pierwszej, drugiej i trzeciej składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:
  symbol pierwszy - przeznaczenie eksploatacyjne wagonu,
  symbol drugi - ładowność wagonu,
  symbol trzeci - ilość osi wagonu,
  symbol czwarty - rodzaj hamulca posiadanego przez wagon,
  symbol piąty - zastawy zbożowe w wagonie krytym.
 2. Symbolami określającymi przeznaczenie wagonu z grupy 1, 2 i 3 są:
  1. dla wagonów krytych - symbol "K",
  2. dla wagonów węglarek - symbol "W",
  3. dla wagonów platform - symbol "P",
  4. dla wózków kłonicowch - symbol "Sl",
  5. dla wagonów wapniarek - symbol "Sw",
  6. dla wagonów cystern - symbol "R",
  7. dla wagonów ze zbiornikami stałymi - symbol "Rg",
  8. dla wagonów bagażowych (brankardów) - symbol "Ft",
  9. dla wagonów transporterów - symbol "T".
 3. Symbolami określającymi ładowność wagonów towarowych grupy 1, 2 i 3 są:
  1. dla wagonów o ładowności do 9,9 t nie ma symbolu,
  2. dla wagonów o ładowności 10 - 15 t - symbol "d",
  3. dla wagonów o ładowności powyżej 15 t - symbol "dd".
 4. Symbole określające ilość osi wagonu podane są w § 21 ust. 3.
 5. Symbol określający rodzaj hamulca podany jest w § 21 ust. 4.
 6. Symbolem określającym zastawy w wagonie krytym jest symbol "z".
 7. Przykłady oznaczania wagonów towarowych grupy 1, 2 i 3 podaje tablica 23.
Tablica 23

Znak
wagonu
towarowego

Przeznaczenie wagonu

Ładowność
wagonu

Ilość osi

Rodzaj
hamulca

K

kryty

do 9,9 t

2

nie ma

Kd

kryty

10-15 t

2

nie ma

Kdxh

kryty

10-15 t

4

ręczny

Kddxhz

kryty z zast.zboż.

pow.15 t

4

ręczny

Wh

węglarka

do 9,9 t

2

ręczny

Wdx

węglarka

10-15 t

4

nie ma

Wdxh

węglarka

10-15 t

4

ręczny

Wddxh

węglarka

pow.15 t

4

ręczny

P

platforma

do 9,9 t

2

nie ma

Pdh

platforma

10-15 t

2

ręczny

Pdxh

platforma

10-15 t

4

ręczny

Pddxh

platforma

pow.15 t

4

ręczny

Swdh

wapniarka

10-15 t

2

ręczny

Swdxh

wapniarka

10-15 t

4

ręczny

Swddxh

wapniarka

pow.15 t

4

ręczny

Sl

wózek kłonicowy

do 9,9 t

2

nie ma

Slh

wózek kłonicowy

do 9,9 t

2

ręczny

Sldh

wózek kłonicowy

10-15 t

2

ręczny

R

cysterna

do 9,9 t

2

nie ma

Rdh

cysterna

10-15 t

2

ręczny

Rdxh

cysterna

10-15 t

4

ręczny

Rg

wag.ze zb.do przew.cieczy

do 9,9 t

2

nie ma

Rgd

wag.ze zb.do przew.cieczy

10-15 t

2

nie ma

Rgdx

wag.ze zb.do przew.cieczy

10-15 t

4

nie ma

Fth

bagażowy (brankard)

do 9,9 t

2

ręczny

Ftxh

bagażowy (brankard)

do 9,9 t

2

ręczny


§ 33.

Wagony specjalne grupy 4. przeznaczone wyłącznie do użytku kolejowego, nie posiadają symbolu określającego przeznaczenie wagonu natomiast na bocznych ścianach wagonu oznaczone są napisem wskazującym to przeznaczenie np.:
wagon ratunkowy,
wagon do sprawdzania wag,
pług odśnieżny itp.

§ 34.

Wagony towarowe, w zależności od ich przeznaczenia na daną szerokość toru i grupy, oznacza się numerami inwentarzowymi w granicach podanych w tablicy 24. Tekst pochodzi ze strony www.koleje.wask.pl

Tablica 24

Szerokość
toru w mm

Wagony grupy

1

2

3

4

od

do

od

do

od

do

od

do

600

5001

20000

70001

71000

75001

75200

77001

77500

750

20001

40000

71001

71500

75201

75500

77501

77950

785

40001

60000

71501

72000

75501

75600

77901

78100

800

60001

62000

72001

72050

-

-

-

-

1000

62001

67000

72051

72300

75601

75700

78001

78500
Tekst instrukcji WM-11 znajduje się na tej stronie głównie dzięki pomocy Mariusza Senderowskiego oraz Pawła Niemczuka, za co serdecznie im dziękuję.

Copyright © 1999-2009 Krzysztof Zientara